SPARQL

Aquest portal posa a disposició dels usuaris un punt d’accés SPARQL que es pot consultar mitjançant peticions HTTP-GET a l’API REST indicada en les dades de configuració del portal. Com endpoint fem servir la plataforma Apache Marmotta per la seva senzillesa d’instal·lació i d’ús.

També s’ha creat aquesta pàgina per facilitar la realització de consultes i proves sobre el punt d’accés SPARQL, a continuació s’indiquen algunes consultes d’exemple:

  • Obtenir totes les tripletes per un subjecte determinat: SELECT * WHERE {<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/empreses/978.rdf> ?p ?o}
  • Llista de conceptes utilitzats: SELECT DISTINCT ?concept WHERE { ?s a ?concept . } LIMIT 50

Especificació del llenguatge SPARQL http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/