Qüestions relacionades amb la protecció de dades de caràcter personal

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privacitat i confidencialitat de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679).

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant als interessats una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a alhora, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Al Portal de Dades Obertes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat la navegació és anònima (no es requereix el registre dels usuaris).

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides és:

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Pl. de la Vila, 1
08980 Sant Feliu de Llobregat
CIF: P0821000G
Telèfon: 93 685 80 00

2. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de la secció Col·labora, com l’accessible a través del Portal de Dades Obertes, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades .

3. Finalitat dels tractaments de dades.

La recollida de les dades aportades al Portal de Dades Obertes de Sant Feliu de Llobregat en els formularis o comentaris es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament: Perquè s’utilitzen les dades:
Secció Col·labora del portal Tractament de dades per a la gestió del procés de col·laboració ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
Correu de contacte o suggeriments Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

 

Únicament es tractaran les dades de caràcter personal per a la finalitat informada i autoritzada en el moment de la recollida de dades. No es realitzarà cap tractament de les dades per part de tercers, i no se cediran a tercers llevat que s’hagi autoritzat expressament o hi hagi una habilitació legal.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les dades personals és l’exercici de competències públiques per part de l’Ajuntament conferides per les lleis vigents.

La personal usuària subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i és informada de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que aquesta persona faciliti ha de ser veraç de forma que serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a la persona que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5. Destinataris de les dades

Tant l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’equip de treball de Dades Obertes i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

6. Període de conservació

Les dades de caràcter personal de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals van ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

7. Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades, a través de l’exercici dels següents drets:

  • Accés a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si escau.
  • Rectificació de dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió de dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci tractament, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitació del tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposició a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeix.

Per al seu exercici cal dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) bé per mitjans electrònics www.santfeliu.cat/seuelectronica o bé presencialment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Pl. de la Vila, 1 – 08980 Sant Feliu de Llobregat.

8. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@santfeliu.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Pl. de la Vila, 1 – 08980 Sant Feliu de Llobregat.

9. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa es podrà dirigir a ella a fi d’interposar una reclamació.