APIs disponibles

API CKAN

El Portal de Dades Obertes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a través d’OGoov, ofereix un API REST per accedir al catàleg de dades, així com per obtenir directament tota la informació d’un conjunt de dades i als seus distribucions.

Aquesta API és la que implementa CKAN. En la següent llista incloem alguns exemples d’utilització de l’API:

Tota la documentació de l’API REST CKAN està disponible en la següent adreça: http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html

Real Time Open Data (RTOD)

A més d’aquesta API servida per CKAN, el middleware Real Time Open Data (RTOD), utilitzat per servir distribucions amb actualitzacions periòdiques, ofereix una API basada en REST des de la qual es pot accedir tant a la llista de distribucions disponibles com als recursos de les mateixes. El sistema disposa d’un control d’extensions sobre les peticions HTTP, el qual permet tornar les representacions en els formats sol·licitats. Per exemple:

  • Llistat amb el conjunt de col·leccions disponibles a RTOD: http://apirtod.santfeliu.cat/rest/collections.[ext] Ex: http://apirtod.santfeliu.cat/rest/collections.json
  • Conjunt dels recursos d’una col·lecció: http://apirtod.santfeliu.cat/rest/datos/[id_col·lecció].[ext]
    • Animals peticions (ext) en els formats RDF (.rdf), HTML (.html), JSON (.json), N3 (.n3), XML (.xml), TURTLE (.ttl), CSV (. csv), ATOM (.atom) i JSON-LD (.jsonld).
  • Recurs d’una col·lecció: http://apirtod.santfeliu.cat/rest/datos/[id_distribució]/[id_recurs].[ext]